Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. What color ..............Nam’s eyes?

Fill in each blank with a suitable verb.

What color ..............Nam’s eyes?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: are

Đáp án đúng: are

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Daisy is very to take the rest. She is a very good student. A. kind B. confident C. friendly D. talkative

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG