Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. She an oval face.

Fill in each blank with a suitable verb. 

She                   an oval face.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: has

Đáp án đúng: has

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Our class is going to a picnic at the zoo on Saturday. Would you like to come with us? A. have B. take C. pass D. go

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG