Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. Ngan short black hair.

Fill in each blank with a suitable verb.

Ngan                short black hair.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: has

Đáp án đúng: has

1

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. What color those bikes?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG