Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. He tall and thin.

Fill in each blank with a suitable verb.

He                    tall and thin.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: is

Đáp án đúng: is

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I like to read “Muc Tim” very much. It’s my magazine A. nice B. quick C. funny D. favourite

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG