Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Fill in each blank with a suitable verb. - Mai’s hair long or short? - It short.

Fill in each blank with a suitable verb.

-                        Mai’s hair long or short?

      - It                          short.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: Is/is

Đáp án đúng: Is/is

1

Câu hỏi tương tự

Change into Exclamatory sentence. They’re beautiful pictures.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG