Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

f) (a+b+c) 2

f) (a+b+c)2

R. Roboteacher117

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( a + b + c ) 2 = ( a + b ) 2 + 2 ( a + b ) c + c 2 = a 2 + 2 ab + b 2 + 2 a c + 2 b c + c 2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2 ab + 2 b c + 2 a c

1

Câu hỏi tương tự

Tính ( 6 x − 3 1 ​ y ) 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG