Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Từ đồ thị hình vẽ ∀ x ∈ [ − 1 ; 2 ] ⇒ − x 2 + 3 > x 2 − 2 x − 1 nên diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là S = ∫ − 1 2 ​ [ ( − x 2 + 3 ) − ( x 2 − 2 x − 1 ) ] d x = ∫ − 1 2 ​ ( − 2 x 2 + 2 x + 4 ) d x

Đáp án D

Từ đồ thị hình vẽ  nên diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là

 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và điểm I ( 1 ; 2 ; − 3 ) . Mặt cầu ( S ) tâm I và tiếp xúc m p ( P ) có phương trình:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG