Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Từ đồ thị hai hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) và Ox cắt nhau tại O , y = g ( x ) cắt Ox và f ( x ) tại các điểm có hoành độ x = 2 , x = 3 , f ( x ) ≥ g ( x ) trên [ 2 ; 3 ] nên diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là S = ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x + ∫ 2 3 ​ [ f ( x ) − g ( x ) ] d x

Đáp án C

Từ đồ thị hai hàm số  và Ox cắt nhau tại cắt Ox và tại các điểm có hoành độ trên  nên diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG