Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2 x , y = − x + 3 , y = 1 bằng :

Diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường  bằng :

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f ( x ) = 2 x + x − 3 , suy ra : f ′ ( x ) = 2 x ln 2 + 1 > 0 , ∀ x ∈ R . Suy ra f(x) đồng biến Mà f(1) = 0 nên 2 x = − x + 3 ⇔ 2 x + x − 3 = 0 ⇔ x = 1 Ta có − x + 3 = 1 ⇔ x = 2 Ta có 2 x = 1 ⇔ x = 0 Ta có đồ thị các hàm đã cho như sau: Vậy diện tích miền hình phẳng cần tìm là :

Đặt , suy ra : 

. Suy ra  f(x) đồng biến

Mà f(1) = 0 nên   

Ta có  

Ta có   

Ta có đồ thị các hàm đã cho như sau:

Vậy diện tích miền hình phẳng cần tìm là :

 

2

Câu hỏi tương tự

Tính I = ∫ 0 1 ​ x ∣ x − α ∣ d x với α ≥ 1 ; α là tham số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG