Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích một mặt của một hình lập phương là 9. Thể tích khối lập phương đó là

Diện tích một mặt của một hình lập phương là 9. Thể tích khối lập phương đó là

  1. 9

  2. 27

  3. 81

  4. 729

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

2

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG