Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng y = x + 3 và parabol y = 2 x 2 − x − 1 bằng

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng  và parabol  bằng
 

  1. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình hoành độ giao điểm: x + 3 = 2 x 2 − x − 1 ⇔ [ x = 2 x = − 1 ​ Vậy diện tích hình phẳng cần tính là S = ∫ − 1 2 ​ ∣ ∣ ​ x + 3 − 2 x 2 + x + 1 ∣ ∣ ​ d x = 9

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

Vậy diện tích hình phẳng cần tính là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định môđun và một acgumen của số phức: z = 6 ​ + 2 ​ + ( 6 ​ − 2 ​ ) i 4 ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG