Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 3 + 11 x − 6 , y = 6 x 2 , x = 0 , x = 2 . (Đơn vị diện tich)

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  . (Đơn vị diện tich)

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Đặt h ( x ) = ( x 3 + 11 x − 6 ) − 6 x 2 = x 3 − 6 x 2 + 11 x − 6 (loại) Bảng xét dấu S = ​ − ∫ 0 1 ​ ( x 3 − 6 x 2 + 11 x − 6 ) d x ​ + ∫ 1 2 ​ ( x 3 − 6 x 2 + 11 x − 6 ) d x ​ = − ( 4 x 4 ​ − 2 x 3 + 2 11 x 2 ​ − 6 x ) ∣ 0 1 ​ ​ + ( 4 x 4 ​ − 2 x 3 + 2 11 x 2 ​ − 6 x ) ∣ 1 2 ​ = 2 5 ​

Chọn B.  

Đặt

h left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow x equals 1 logical or x equals 2 logical or x equals 3 (loại)

Bảng xét dấu

  

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba đ i ể m A(3;1;0),B(2;1;-1),C(x;y;-1) . T í nh x v à y để A,B,C th ẳ ng h à ng. T í nh x v à y để l ả tr ọ ng t â m c ủ a tam gi á c ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG