Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị y = x + 5 ∣ x ∣ ​ , x = − 2 , x = 2 và trục hoành là:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị  và trục hoành là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) , x = a , x = b ( a < b ) S = ∫ a b ​ ∣ f ( x ) − g ( x ) ∣ d x Cách giải: Xét phương trình hoành độ giao điểm: x + 5 ∣ x ∣ ​ = 0 ⇔ ∣ x ∣ = 0 ⇔ x = 0 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị y = x + 5 ∣ x ∣ ​ , x = − 2 , x = 2 và trục hoành là: S = ∫ − 2 0 ​ ∣ ∣ ​ x + 5 ∣ x ∣ ​ ∣ ∣ ​ d x + ∫ 0 2 ​ ∣ ∣ ​ x + 5 ∣ x ∣ ​ ∣ ∣ ​ d x = ∫ − 2 0 ​ ∣ ∣ ​ x + 5 − x ​ ∣ ∣ ​ d x + ∫ 0 2 ​ ∣ ∣ ​ x + 5 x ​ ∣ ∣ ​ d x = ∫ − 2 0 ​ x + 5 − x ​ d x + ∫ 0 2 ​ x + 5 x ​ d x = ∫ − 2 0 ​ ( − 1 + x + 5 5 ​ ) d x + ∫ 0 2 ​ ( 1 − x + 5 5 ​ ) d x = = ( − x + 5 ln ∣ x + 5 ∣ ) ∣ − 2 0 ​ + ( x − 5 ln ∣ x + 5 ∣ ) ∣ 0 2 ​ = 5 ln 5 − ( 2 + 5 ln 3 ) + ( 2 − 5 ln 7 ) − ( 0 − 5 ln 5 ) = 5 ( ln 5 − ln 3 − ln 7 + ln 5 ) = 10 ln 5 − 5 ln 21

Đáp án B

Phương pháp:
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

Cách giải:
Xét phương trình hoành độ giao điểm: 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị  và trục hoành là:

=


 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A BC . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có cạnh đáy bằng 2, độ dài đường chéo của các mặt bên bằng 5 ​ . Số đo góc giữa hai mặt phẳng ( A 1 ​ BC ) và ( A BC ) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG