Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 5x 4 - 3x 2 - 8 và trục Ox trên đoạn bằng

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 5x4 - 3x2 - 8 và trục Ox trên đoạn open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets bằng

  1. 100

  2. 150

  3. 180

  4. 200

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG