Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình phẳng bởi các đường y= xlnx, y=x, x=1 là

Diện tích hình phẳng bởi các đường y= xlnx, y=x, x=1 là

  1. fraction numerator e squared plus 3 over denominator 10 end fraction

  2. fraction numerator e squared minus 3 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator e squared plus 1 over denominator 5 end fraction

  4. fraction numerator e squared plus 2 over denominator 7 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn f ′ ( x ) = 2 − 5 sin x và f ( 0 ) = 10 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG