Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình (म) giới hạn bởi các đường cong y = x + cos π x , y = − x , x = 0 , x = 6 1 ​ là.:

Diện tích hình (म) giới hạn bởi các đường cong , ,  là.:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích hình (म) giới hạn bởi các đường cong y = x + cos π x , y = − x , x = 0 , x = 6 1 ​ là : S = ∫ 0 6 1 ​ ​ ∣ x + cos π x ∣ d x = ( 2 x 2 ​ + π sin π x ​ ) ∣ ∣ ​ 0 6 1 ​ ​ = 36 1 ​ + 2 π 1 ​ ( dvdt )

Diện tích hình (म) giới hạn bởi các đường cong , ,  là :

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ x d x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG