Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình giớihạn bởi với trục hoành Ox là:

Diện tích hình giới hạn bởi y equals fraction numerator x squared minus 2 x over denominator x plus 1 end fraction với trục hoành Ox là:

  1. S = 2 + 3ln3

  2. S = 4-3ln3
     

  3. S = 3ln3-2

  4. S = 6-3ln3
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh khi m thay đổi họ parabol (Pm): f ( x ) = 2 x 2 + 2 ( m − 1 ) x + m 2 + 4 m luôn tiếp xúc với một đồ thị cố định

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG