Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích hình giới hạn bởi các đường là:

Diện tích hình giới hạn bởi các đường x equals square root of y comma space x plus y minus 2 equals 0 comma space y equals 0 là:

  1. 2 over 3

  2. 5 over 6

  3. 1

  4. 7 over 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG