Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol và đường thẳng là

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol y equals 2 minus x squared và đường thẳng y equals negative x là

  1. S equals 9 over 4

  2. S equals 9 over 2

  3. S equals 9

  4. S equals 18

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm là: Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là:

Phương trình hoành độ giao điểm là:

2 minus x squared equals negative x left right double arrow x squared minus x minus 2 equals 0 left right double arrow x equals negative 1 semicolon space x equals 2

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là:

S equals integral subscript negative 1 end subscript superscript 2 open vertical bar x squared minus x minus 2 close vertical bar d x equals 9 over 2

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức sau: lo g 6 ​ 36 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG