Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dãy số a 1 ​ , a 2 ​ , … x xác dịnh theo công thức a n ​ = k a n − 1 ​ + l ( n = 2 , 3 , … + 3 m u ) . Hãy biểu diễn a n ​ theo a 1 ​ , k , l và $n$.

Dãy số 

xác dịnh theo công thức . Hãy biểu diễn theo và $n$.

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải. Ta có a n ​ = k a n − 1 ​ + l , a n − 1 ​ = k a n − 2 ​ + l . Suy ra a n ​ − a n − 1 ​ = k ( a n − 1 ​ − a n − 2 ​ ) = k 2 ( a n − 2 ​ − a n − 3 ) ​ = ⋯ = k n − 2 ( a 2 ​ − a 1 ​ ) , từ đó suy ra a 2 ​ − a 1 ​ = ( a 2 ​ − a 1 ​ ) a 3 ​ − a 2 ​ = k ( a 2 ​ − a 1 ​ ) a 4 ​ − a 3 ​ = k 2 ( a 2 ​ − a 1 ​ ) ⋯⋯⋯ a n ​ − a n − 1 ​ = k n − 2 ( a 2 ​ − a 1 ​ ) . Cộng lại các đẳng thức trên ta có a n ​ = k n − 1 a 1 ​ + k − 1 k n − 1 − 1 ​ l .

Lời giải. Ta có . Suy ra

 từ đó suy ra

Cộng lại các đẳng thức trên ta có

1

Câu hỏi tương tự

Xác định hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của ( x 2 − x 3 ​ ) 8

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG