Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Dãy các hàm số f n ​ ( x ) xác định với x > 0 như sau 1. f 0 ​ ( x ) = x ∀ x > 0 2. f n + 1 ​ ( x ) = x 2 + 6 ∫ n ​ ( x ) ​ n = 0 , 1 , 2 , ... ∀ x > 0 Chứng minh rằng ∫ n ​ ( 4 ) < 8

Dãy các hàm số  xác định với  như sau

1. 

2. 

Chứng minh rằng

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f 0 ​ ( 4 ) = 4 < 8 vậy kết luận đúng khi n = 0 Giả sử điều đó đã đúng đến n = k tức là f k ​ ( 4 ) < 8 Ta có f k + 1 ​ ( 4 ) = 4 2 + 6 f k ​ ( 4 ) ​ = 16 + 6 f k ​ ( 4 ) ​ Theo giả thiết quy nạpcó f k + 1 ​ ( 4 ) < 16 + 48 ​ = 64 ​ = 8 Như vậy theo qui nạp suy ra f n ​ ( 4 ) < 8 ∀ n = 0 , 1 , 2 , …

Ta có  vậy kết luận đúng khi 

Giả sử điều đó đã đúng đến  tức là 

Ta có 

Theo giả thiết quy nạp có

 

Như vậy theo qui nạp suy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x). Đồ thị của hàm số y = f'(x)như hình bên.Đặt g ( x ) = 2 f ( x ) − ( x + 1 ) 2 .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG