Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

d là một đường thẳng nằm ngoài hai mặt phẳng cắt nhau ( α ) và ( β ). Tập hợp các đường thẳng tựa vào d đồng thời song song với cả ( α ) lẫn ( β ) là :

d là một đường thẳng nằm ngoài hai mặt phẳng cắt nhau () và (). Tập hợp các đường thẳng tựa vào d đồng thời song song với cả () lẫn () là :

  1. Mặt phẳng qua d và song song với mp().

  2. Mặt phẳng qua d và song song với mp().

  3. Mặt phẳng xác định bởi d và giao tuyến của () và ().

  4. Mặt phẳng qua giao tuyến của (), () và song song với d.

  5. Mặt phẳng qua d và song song với giao tuyến của () và ().

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng qua d và song song với giao tuyến của ( α ) và ( β ) thì sẽ song song với cả( α ) và ( β ). Chọn E.

Mặt phẳng qua d và song song với giao tuyến của () và () thì sẽ song song với cả () và ().

Chọn E.

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng z là số phức có môđun nhỏ nhất thỏa mãn (1-z)( z +2i) là số thực . Số phức z là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG