Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete these sentences with “could, couldn’t” or “was, were able to”. A girl fell into the river but fortunately we ............................ rescue her.

Complete these sentences with “could, couldn’t” or “was, were able to”.
 A girl fell into the river but fortunately we ............................ rescue her.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:were able to

Đáp án đúng: were able to

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My house is behind the post office. → The post office .................

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG