Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences with There is or There are. ............... six children in the room.

Complete the sentences with There is or There are.

............... six children in the room.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: There are

Đáp án đúng: There are

1

Câu hỏi tương tự

Add “is, are, a, an, any” to make questions and answer them: there/ children? (Yes)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG