Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences with the correct form of do or play. My Dad ............ exercises football for the town team when he was young.

Complete the sentences with the correct form of do or play.

My Dad ............  exercises football for the town team when he was young.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:played

Đáp án đúng: played

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. put ->...........​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG