Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences with the correct form of do or play. I like ............. tennis.

Complete the sentences with the correct form of do or play.

I like  .............  tennis.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:playing

Đáp án đúng:  playing

1

Câu hỏi tương tự

. Write the questions for the underlined words or phrases. Minh brushes his teeth twice a day.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG