Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences with must or mustn't. It’s very cold. You.....................go out.

Complete the sentences with must or mustn't.

It’s very cold. You.....................go out.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:mustn't

Đáp án đúng: mustn't

1

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences below using the correct form of adjectives. Summer is Spring. (hot)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG