Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences with ever, just or yet . Has she.....................passed an exam?

Complete the sentences with ever, just or yet.

Has she.....................passed an exam?

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ever

ever

2

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG