Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences using: more ... than; fewer ... than; less ... than Thu spends fifty thousand dong a week. Loan spends seventy thousand dong a week. → Loan spends money Thu. → Thu spends money Loan.

Complete the sentences using: more ... than; fewer ... than; less ... than

Thu spends fifty thousand dong a week. Loan spends seventy thousand dong a week.

      → Loan spends                  money                         Thu.

            Thu spends                          money                         Loan.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:more...than - less...than

Đáp án đúng: more...than - less...than

7

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Hoa doesn’t have ................... friends in Ha Noi. A. much B. lots C. a lot D. any

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG