Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentences below using the correct form of adjectives. Skirts are dresses. (cheap)

Complete the sentences below using the correct form of adjectives.

Skirts are                                              dresses. (cheap)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:cheaper than

Đáp án đúng: cheaper than

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of superlative. He is a FUNNY boy. → He is the .............. boy in the world.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG