Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentence with the given words. cold TV set concert washing up printer A ....................is a respiratory disorder characterized by sneezing, sore throat, coughing, etc

Complete the sentence with the given words.

cold TV set concert washing up  printer

A ....................is a respiratory disorder characterized by sneezing, sore throat, coughing, 
etc

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

cold

cold

1

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of the words in 1. chopsticks: ________

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG