Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the sentence with MIGHT or MIGHT NOT. He left the office very late so he ........................... be home for dinner.

Complete the sentence with MIGHT or MIGHT NOT.

He left the office very late so he ........................... be home for dinner.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:mightn’t

Đáp án đúng:mightn’t

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. How much rice ................... you want? - Two kilos. A. to do B. do C. doing D. does

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG