Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first. Trang is riding her bike to school. → Trang is going......................

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Trang is riding her bike to school.

        Trang is going......................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Trang is going to school by bike.

Đáp án đúng: Trang is going to school by bike.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Linda has hair and big eyes. A. blonde - small B. a black - blue C. blonde - blue D. black - long

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG