Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first. Mr Minh has a son, Trung. → Mr Minh...............................

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Mr Minh has a son, Trung.

        Mr Minh...............................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Mr Minh is Tiling's father.

Đáp án đúng: Mr Minh is Tiling's father.

3

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. She an oval face.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG