Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Complete the following sentences with the verbs in the present perfect. not see take visit win read not study My team ............ten matches this year.

Complete the following sentences with the verbs in the present perfect.

not see take visit win read not study  

My team  ............ten matches this year.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:won

Đáp án đúng: won

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ______ to Paris before?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG