Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

CMR. Nếu x,y ≥ 0 thì x ( x − y ) ( x − z ) + y ( y − z ) ( y − x ) + z ( z − x ) ( z − y ) ≥ 0

CMR. Nếu x,y thì

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do vai trò bình đẳng của x,y,z nên có thể giả sử z ≥ y ≥ x Khi đó: x ( x − y ) ( x − z ) ≥ 0 ( 1 ) Mặt khác: z ( z − x ) ≥ y ( y − z ) Do vậy z ( z − x ) ( z − y ) ≥ y ( y − x ) ( z − y ) ⇒ z ( z − x ) ( z − y ) + y ( y − x ) ( y − z ) ≥ 0 ( 2 ) Từ (1), (2) ⇒ đpcm

Do vai trò bình đẳng của x,y,z nên có thể giả sử 

Khi đó:

Mặt khác:  

Do vậy 

Từ (1), (2) đpcm

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=1 Chứng minh rằng: a 5 + b 5 + c 5 ab ​ + b 5 + c 5 + b c b c ​ + c 5 + a 5 + a c c a ​ < 1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG