Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cirle the odd one out. A. Friday B. Monday C. Tuesday D. today

Cirle the odd one out.

A. Friday

B. Monday

C. Tuesday

D. today

  1. Friday

  2. Monday

  3. Tuesday

  4. today

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. today

Đáp án đúng: D. today

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: There is a sofa and a television in my___________.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG