Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. rulers B. pencils C. books D. bags

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. 
 A. rulers    

B. pencils    

C. books    

D. bags
 

  1. rulers    

  2. pencils    

  3. books    

  4. bags

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. books

Đáp án đúng: C. books    

1

Câu hỏi tương tự

Use the given words to make complete sentences. The Browns/ buy/ lot/ food/ because/ they/ go/ have/ party.

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG