Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. read B. teacher C. eat D. ahead

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. 

A. read    

B. teacher    

C. eat    

D. ahead

 

  1. read    

  2. teacher    

  3. eat    

  4. ahead

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. ahead

Đáp án đúng: D. ahead

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words in comparative. The Nile River is the ..................... (long) river in the world.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG