Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. orange B. post C. body D. copy

Circle the word that has the underlined part pronounced differently.

A. orange    

B. post    

C. body    

D. copy

  1. orange    

  2. post    

  3. body    

  4. copy

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. post

Đáp án đúng: B. post    

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG