Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. has B. name C. family D. lamp

Circle the word that has the underlined part pronounced differently.  

A. has    

B. name    

C. family    

D. lamp

  1. has    

  2. name    

  3. family    

  4. lamp

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. name

Đáp án đúng: B. name  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. My mother wants a good pair of shoes because she often goes .................. A. jogging B. fishing C. sailing D. reading

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG