Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. 

A. bottle    

B. job    

C. movie    

D. chocolate

  1. bottle    

  2. job    

  3. movie    

  4. chocolate

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. movie

Đáp án đúng: C. movie    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the sentence: My brother ______ go cyclingbeacuse his bike was broken.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG