Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd out. A. spring B. going C. doing D. swimming

Circle the odd out.

A. spring    

B. going    

C. doing    

D. swimming

  1. spring    

  2. going    

  3. doing    

  4. swimming

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. spring

Đáp án đúng: A. spring  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: This TV show will be back on ………..tomorrow at 9 p.m.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG