Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd out. A. bus stop B. far C. airport D. railway station

Circle the odd out.

A. bus stop    

B. far    

C. airport    

D. railway station

  1. bus stop  

  2. far    

  3. airport    

  4. railway station

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. far

Đáp án đúng: B. far    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence : The TV programme attracted millions of ______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG