Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd out. A. a fever B. a cough C. a stomachache D. a letter

Circle the odd out.

A. a fever  

 B. a cough    

C. a stomachache  

 D. a letter

  1. a fever  

  2. a cough

  3. a stomachache  

  4. a letter

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. a letter

Đáp án đúng:  D. a letter

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: My family attended a …………….last weekend to test our general knowledge.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG