Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd one out. A. where B. what C. this D. how

Circle the odd one out.

A. where    

B. what    

C. this    

D. how

  1. where    

  2. what    

  3. this    

  4. how

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. this

Đáp án đúng: C. this    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Peter usually drives ............ Mary. A. more fast B. fast than C. faster than D. B & C are correct.

38

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG