Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd one out. A. vacation B. Easter C. Christmas D. Thanksgiving

Circle the odd one out.

A. vacation    

B. Easter    

C. Christmas    

D. Thanksgiving

  1. vacation    

  2. Easter    

  3. Christmas    

  4. Thanksgiving

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. vacation

Đáp án đúng: A. vacation

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: Ho Chi Minh City has some ……………..streets. We only see small vehicles there.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG