Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd one out. A. sit B. book C. open D. dose

Circle the odd one out.

A. sit    

B. book    

C. open    

D. dose

  1. sit    

  2. book    

  3. open    

  4. dose

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. book

Đáp án đúng: B. book    

1

Câu hỏi tương tự

. Choose the best answer. Marie is not ..................intelligent.............. her sister. A. more / as B. so / so C. so / as D. the / of

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG