Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd one out. A. pencil B. teacher C. eraser D. pen

Circle the odd one out.

A. pencil    

B. teacher    

C. eraser    

D. pen

  1. pencil    

  2. teacher    

  3. eraser    

  4. pen

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. teacher

Đáp án đúng: B. teacher    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I know him......................... than you do. A. better B. more well C. good D. the best

62

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG