Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Circle the odd one out. A. painful B. tall C. record D. difficult

Circle the odd one out.

A. painful    

B. tall    

C. record    

D. difficult

  1. painful    

  2. tall    

  3. record    

  4. difficult

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. record

Đáp án đúng: C. record  

4

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: People buy stamps and mail their letters in …………………..

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG